Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Поступак транзита

Законски оквир

Закони и уредбе

Поступак транзита уређен је Царинским законом Републике Србије и његовим спроведбеним уредбама (Уредба о царински дозвољеном поступању с робомПравилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку).

Поступак транзита може да се односи на спољни или унутрашњи транзит.

Спољни транзит

Поступак спољног транзита представља кретање робе између два места у оквиру царинског подручја Републике Србије, нарочито стране робе – без плаћања увозних и других дажбина и примене мера трговинске политике, као и стране и домаће робе у случајевима када је неопходна правилна примена одредби које се односе на повраћај или оптуст царинског дуга.

Поступак спољног транзита завршава се по достављању робе одредишној царинарници и подношењу транзитних докумената.

Унутрашњи транзит

Поступак унутрашњег транзита односи се на кретање домаће робе између два места у оквиру царинског подручја Републике Србије без промена у њеном царинском статусу приликом транзита кроз подручје треће земље. 

Потребна документа у поступку транзита

Роба која је подложна поступку транзита мора имати декларацију за одговарајући царински поступак, која се подноси царинском органу. Облик и садржај, као и начин подношења и попуњавања декларације и других образаца који се користе у царинском поступку прописани су у  Правилнику о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку. У поступку транзита, уз царинску декларацију мора да се поднесе и одговарајући транспортни документ.

Принципал, односно носилац поступка спољног транзита, обавезан је да пружи обезбеђење за плаћање царинског дуга или других дажбина које би могле настати у вези са робом, а које може бити посебно (у случају појединачног поступка транзита) или опште (у случају више поступака транзита), у складу са одобрењем Управе царина. Гаранција није потребна у случају да се роба превози ваздушним путем, домаћом железницом и цевоводом или далеководом. 

Системи који се користе приликом кретања робе

Поступак транзита у оквиру царинског подручја Републике Србије може се спровести на основу националног документа, ТИР и АТА карнета, докумената наведених у међународним споразумима које је Република Србија прихватила, као и у поштанском саобраћају, у складу са актима Светског поштанског савеза, када робу преносе носиоци права и дажбина у складу са тим актима, или друга лица у њихово име. 

Од 1. фебруара 2016. године Управа царина Републике Србије користи НЦТС систем за транзитне операције. Нови компјутеризовани транзитни систем (НЦТС) је систем који се примењује на нивоу целе Европе, а заснива се на електронском подношењу и обради декларација. Креиран је како би обезбедио боље управљање и контролу транзита робе између чланица ЕУ, земаља ЕФТА, Македоније и Турске. Увођење НЦТС представља обавезу и услов за пуноправно чланство Србије у ЕУ.

Контакт

Управа царина Републике Србије:

Булевар Зорана Ђинђића 155a, 11070 Нови Београд, Србија

Телефон: +381 11 2015 800, +381 11 2691 988, +381 11 2015826,  +381 11 2015 846, fax: +381 11 2699722

Вебсајт:http://www.upravacarina.rs/

Министарство финансија Републике Србије: 
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Србија
Тел: +381 11 3642 762, +381 11 3642 764, +381 11 3642 768, +381 3642 765

факс: +381 11 3642 763
Website: http://www.mfin.gov.rs/