Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Увоз

Поступак увоза

Општа правила и поступци који се примењују на робу која се уноси у царинско подручје Републике Србије регулисани су Царинским законом Републике Србије који је ступио на снагу 3. маја 2010. године. Поред овог закона, при увозу робе у Србију релевантни су прописи донети на основу Царинског закона (Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, Уредба о царински дозвољеном поступању с робом, Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа, прописи о условима за смањење односно изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина), Закон о Царинској тарифи и прописи донети ради његовог спровођења, као и одговарајући међународни споразуми.

Спровођењем царинског поступка за стављање робе у слободан промет, учесници у овом поступку стичу права и обавезе везане за увезену робу. Стављањем робе у слободан промет страна роба стиче статус домаће робе, што подразумева окончање прописаних поступака у вези са увозом робе, примену мера трговинске политике, као и наплату свих прописаних увозних дажбина, пореза, акциза и других накнада.

Ако се пошиљка састоји од робе која се сврстава у више тарифних ознака, а појединачно сврставање робе и обрада декларације би проузроковало рад и трошкове несразмерне обрачунатој царини, царински орган може, на захтев декларанта, дозволити да се царина за целу пошиљку обрачуна на основу сврставања у тарифну ознаку оне робе чија је стопа царине највиша.

Декларант може да захтева да се примени повољнија стопа царине, ако након прихватања декларације али пре пуштања робе декларанту дође до смањења стопе царине, осим када робу није било могуће пустити из разлога које је проузроковао декларант.

Роба намењена за коришћење у сопственом домаћинству коју физичка лица уносе у путничком промету или примају из иностранства у поштанском саобраћају, осим робе која је у складу са одредбама Царинског закона ослобођена обавезе плаћања увозних дажбина, царини се по јединственој стопи царине у висини од 10%. Ова јединствена стопа може се применити на робу чија укупна вредност не прелази износ од 3.000 евра.
Роба стављена у слободан промет по сниженој стопи царине или без плаћања увозних дажбина због употребе у одређене сврхе, остаје под царинским надзором. Царински надзор престаје кад престану да постоје разлози због којих је и одобрена снижена стопа царине, или због којих увозне дажбине нису плаћене, кад се роба извезе или уништи или кад се дозволи употреба робе у друге сврхе од оних које су прописане за примену снижене стопе царине или без плаћања увозних дажбина, под условом да су плаћене увозне дажбине.

Роба стављена у слободан промет губи статус домаће робе ако је:

  1. декларација за стављање робе у слободан промет поништена пошто је роба пуштена декларанту или 
  2. износ увозних дажбина који се за робу плаћа враћен или дуг отпуштен у прописаним случајевима (нпр. у поступку активног оплемењивања уз примену система повраћаја или ако роба не задовољава услове из уговора).

Документација, сертификати и декларације које се користе при увозу

Да би се роба ставила у царински поступак стављања робе у слободан промет морају бити испуњени одређени услови, односно роба мора бити обухваћена декларацијом за поступак стављања робе у слободан промет, уз декларацију морају бити приложена одговарајућа документа (фактурна, транспортна, ако је потребно и уверење о пореклу, сертификати, дозволе, сагласности за поједине врсте роба, као што је наведено у другим одељцима) и роба обухваћена декларацијом мора бити допремљена царинарници.

Облик и садржина, начин подношења и попуњавања декларације у редовном царинском поступку, као и других образаца који се употребљавају у царинском поступку, прописани су Правилником о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку.

Контакт

Централа Управе царина Републике Србије:
Булевар Зорана Ђинђића 155а, 11070 Нови Београд, Србија
Тел: +381 11 2015 800 +381 11 311 7272, +381 11 3196 117
Website: http://www.upravacarina.rs/

Министарство финансија Републике Србије:
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Србија
Тел: +381 11 3642 862 +381 11 3642 656, +381 11 3613 245, +381 11 3642 600 , факс: +381 11 3618 961
Website: http://www.mfin.gov.rs/