Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Procedurat e Importit

Të gjithë personat (fizik apo juridik) të interesuar për të importuar mallra në Kosovë duhtet te respektojne procedurat e importit të vendosur nga Doganen e Kosovës.
Procedura të rregulluar më:

• Kodin Doganor dhe të Akcizave
• Ligjin për tregtinë nderkombëtare
• Udhzimin administrative nr. 01/2011

Dokumentet e kerkuara per importin e mallrave

Nga Dogana e Kosovës këkohen dokumentet e meposhtme:

Deklarata unike doganore (DUD)

Deklarata Unike Doganore (DUD), deklarata e importit te mallit është formular zyrtarë i leshuar nga Doganat e Kosovës. Mund të merret në të gjitha degët e Doganës së Kosovës. Të gjitha subjektet qofshin ato fizik apo juridke të cilat importojnë mall në Kosovë për qellim të tregëtisë duhet ta deklarojnë atë mall duke plotësuar formularin DUD.

Fatura e mallit

Fatura e mallit, lëshohet nga entiteti shitës jashtë vendit. Fatura duhet të këtë elementet bazë të transaksionit të shitblerjës, si:

a) datën e transaksionit,
b) datën e levrimit të mallit,
c) emrin dhe adresën e saktë të blerësit në kosovë,
d) emrin dhe adresen e saktë të shitësit jashtë vendit,
e) numrin e njësive apo paketimeve, përshkrimin e saktë të mallit, sasinë,
f) cmimin për njësi dhe vlerën totale të transaksionit,
g) zbritjet në cmime dhe firot gjatë transportimit.

Nëse fatura e shitjës nuk ka të perfshirë ndonjë element nga këto të përmendura me lartë atëhere ajo mund te refuzohet nga organet doganore kosovare ose mund të krijojë shkak për dyshime dhe hetime të metejshme. Doganat e Kosovës kane të drejten e kryerjes se verifikimeve dhe hetimeve pas zhdoganimit dhe kanë te drejtën të rivleresojne dëtyrimet doganore të importit në bazë të këtyre verifikimeve.

Certifikata e origjines

Certifikata e orgjines (Certifikata EUR 1), nuk është i dëtyrueshëm në rast të importit të mallrave, përjashtuar rastet kur mallrat e importuara janë të përfshira në listat përkatëse të skemave të ndryshme të përfitimeve tarifore preferenciale (neni 31 Kodi Doganor i Kosovës). Në rastet e tilla për tu trajtuar në bazë të këtyre preferencave ju duhet patjeter të jeni të pajisur me këtë certifikate, të lëshuar nga instuticionet e kompetente prane cdo vendi bazë të origjinës.

Dokumentet e eksportit  nga vendi i nisjes dhe transitit

Certifikatat veterinare dhe fitosanitare

Certifikatat veterinaresanitare dhe fitosanitare, në rast importit të mallrave me origjinë shtazore dhe bimore si dhe nënprodukteve te tyre, atëhere është  e dëtyrueshme shoqerimi i mallit me certifikatat perkatese veterinare, sanitare dhe fitosanitare. Për të shkarkuar certifikaten përkatëse klikoni më poshtë.

Licensat e importit

Licensat e importit, importi drejt Kosovës nuk i nenshtrohet ndonje license sepse tregu është i hapur dhe lirë. Megjithatë në raste të vecanta si për naftë, derivate të naftës dhe gazrave tjera importi është i kufizuar më licencë dhe për të importuar produktet në fjalë bizneset duhet të pajisen me licensen përkatëse. Për me tepër në lidhje me këtë referojuni linkut http://www.mti-ks.org/?cid=1,400 .

Kontakti

Doganat E Kosoves
Bulevardin "Bill Clinton" p.n. në Prishtinë
Tel:  +381 (0)38/540-350;
        +381 (0)/541-032; 
        +381 (0)/541-030