Sanitary and Phytosanitary & Veterinary regulation

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important sanitary, phytosanitary and veterinary control procedures to be followed for each CEFTA Economy. The information about the control procedures includes but is not limited to: 1.The location of sanitary, phytosanitary and/or veterinary control offices including working hours in each office; 2.A description of sanitary, phytosanitary and/or veterinary procedures; 3.The documents asked by the respective authorities in order to obtain approval for entering, transiting or exiting the territory of the respective CEFTA Economy; 4.The officially approved documents issued by the respective authorities; 5.A description of the official procedures for sampling. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary import procedures of that Economy. In case your goods exit the territory of one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary export procedures relevant to that Economy.
Šta je predmet fitosanitarne inspekcije

Proizvodi koji podliježu režimu dozvola za izvoz i uvoz navedeni su u Odluci o klasifikaciji roba na režime izvoza i uvoza (P2M2B1.4) („Službeni glasnik BiH“ broj, 22/98). Proizvodi koji se odnose na zaštitu zdravlja bilja navedeni su u Prilogu 1 Izmjene ove Odluke („Službeni glasnik BiH“ broj, 29/05) - Popis roba za reprodukciju i zaštitu životinja i biljaka. (Vidi Odluku na linku o Dozvolama)

Zakoni i propisi


Oblast zaštite zdravlja bilja kao i međunarodna i unutrašnja trgovina biljem i proizvodima za njihovu zaštitu regulisana je sljedećih zakonima: Zakon o zaštiti zdravlja bilja („Službeni glasnik BiH“ broj, 23/03), Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima (P2M3.2B1.6 Zakon o fitofarmaceutskim proizvodima.pdf) („Službeni glasnik BiH“ broj, 49/04), Zakon o mineralnim đubrivima („Službeni glasnik BiH“ broj,  46/04), Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj, 03/05), Zakon o zaštiti sorti bilja u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj, 14/10).

Gdje se vrši fitosanitarna inspekcija


Pregled pošiljki u svrhu utvrđivanja zdravlja bilj provodit će se na graničnim prelazima ili mjestima carinske obrade roba. Nadležni granični inspektor, u svrhu provjere zdravlja bilja koje se uvozi ima pravo uzeti uzorak robe i poslati ga na ispitivanje u odobrene laboratorije.

Posebni uslovi za uvoznike i izvoznike

Za robu za koju se na osnovu fitosanitarnih propisa zahtjevaju međunarodne verifikacije (certifikati) o vjerodostojnosti i kvaliteti zdravlja, pošiljke moraju biti propraćene propisanim međunarodnim verifikacijama (certifikatima) o vjerodostojnosti i kvaliteti zdravlja.

Sjeme i sadni materijal

Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka propisuje uslove za njihovu proizvodnju, pripremu za stavljanje u promet, uvoz i stavljanje u promet. Na osnovu ovog zakona, u BiH ovim poslovima smiju se baviti samo oni privredni subjekti koji su upisani u registre dobavljača koje vode entitetska ministarstva poljoprivrede i odjeljenje u Brčko Distriktu prema svojim pravilnicima. Uvoz sjemena i sadnog materijala može vršiti samo onaj dobavljač koji je u registru upisan za uvoz date vrste poljoprivredne biljke (uvoznik).  Registrovani uvoznik prvo podnosi zahtjev za saglasnost za uvoz sjemena i/ili sadnog materijala nadležnom entitetskom ministarstvu poljoprivrede (prema sjedištu uvoznika) po propisanoj proceduri. Ove procedure se donekle razlikuju pa je potrebno kontaktirati relevantno entitetsko tijelo vezano za dokumente koje je potrebno priložiti kao i informacije o administrativnim taksama. Nakon pribavljanja saglasnosti potrebno je Upravi za zaštitu zdravlja bilja BiH (Uprava) podnijeti zahtjev za uvoz na osnovu sljedećeg obrasca koji se može naći na web stranici Uprave (www.uzzb.gov.ba). Pored dozvole za uvoz sjemena i sadnog materijala za poljoprivrednu proizvodnju potrebno je imati i uvjerenje o kvaliteti izdato od nadležnog organa iz zemlje porijekla kao i uvjerenje da je konkretna sorta upisana u sortnu listu (entiteta).

Sredstva za zaštitu zdravlja bilja


U BiH, uvozom i stavljanjem u promet sredstava za zaštitu zdravlja bilja može se baviti samo lice koje je registrovano za bavljenje uvozom i poslovima u vezi sa sredstvima za zaštitu zdravlja bilja. Pri svakom uvozu, uvoznik (distributer ili zastupnik) mora podnijeti zahtjev za saglasnost za uvoz i zahtjev za odobrenje stavljanja u unutrašnji promet datog sredstva. On podnosi pismeni zahtjev nadležnom entitetskom Ministarstvu poljoprivrede (prema sjedištu uvoznika) po propisanoj proceduri i obrascu. Procedure se donekle razlikuju i potrebno je kontaktirati nadležnu instituciju. Kao ilustrativni primjer ovdje su dati obrazac zahtjeva za saglasnost za uvoz i obrazac zahtjeva za odobrenje za stavljanje u unutrašnji promet nadležnog ministarstva u Federaciji BiH. Na zahtjevima se navode podaci o sredstvu (tarfini broj, trgovački naziv, aktivna materija, način upotrebe i sl.), količina koja se uvozi, vrijednost robe, te granični prelaz za ulazak robe i kontrolu kao i profaktura. Uz zahtjeve je potrebno priložiti i svu dokumentaciju kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova uključujući i dokaze o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti bavljenja ovim djelatnostima. Na osnovu člana 12. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima u BiH je zabranjen uvoz sredstava koja su zabranjena u zemlji proizvođača i u Evropskoj uniji. Uprava prati i redovno ažurira spisak proizvoda koji su zabranjeni u EU i te informacije se mogu naći na web stranici Uprave.

Ministarstva poljoprivrede nadležna su samo za uvoz i prometovanje sredstava koja se koriste u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Kod uvoza otrova za javnu i komunalnu higijenu i sličnih proizvoda koje se ne koriste u poljoprivredi, za izdavanje ovih rješenja nadležna su entitetska ministarstva zdravlja.

Nakon pribavljanja ove saglasnosti i odobrenja potrebno je Upravi za zaštitu zdravlja bilja BiH podnijeti zahtjev za uvoz na osnovu sljedećeg obrasca koji se može naći na web stranici Uprave.

Mineralna đubriva


Upotreba i promet mineralnim đubrivima regulisani su Zakonom o mineralnim đubrivima i Pravilnikom o uslovima za stavljanje u promet, kvalitetu i kontroli kvaliteta mineralnih đubriva i njihovom skladištenju. Članovi 24-27 ovog pravilnika propisuju proceduru uvoza.

Uvoznik je obavezan podnijeti zahtjev za obaveznu kontrolu pošiljke na navedenoj tački ulaska nadležnom entitetskom fitosanitarnom inspektoru (prema lokaciji tačke ulaza). Uvoznik je obavezan imati dozvolu za uvoz koju na zahtjev uvoznika izdaje Uprava a zahtjev se predaje na obrascu koji se može naći na web stanici Uprave i priložiti uvjerenje o kvaliteti. Umjesto dozvole moguće je priložiti i dokaz da đubrivo posjeduje oznaku ''EC Fertilizer''.

Merkantilni proizvodi

Određeni merkantilni proizvodi također podliježu obaveznoj kontroli na granici od strane fitosanitatnog inspektora a prema spisku iz Priloga 1, Odluke o klasifikaciji roba na režime uvoza i izvoza. Zahtjev za obaveznu kontrolu podnosi se nadležnom entitetskom inspekcijskom tijelu prema mjestu graničnog prelaza.

Drveni materijal za pakovanje

Na osnovu Zakona o zaštiti zdravlja bilja i u skladu sa ISPM-15 standardu IPPC, Uprava  za zaštitu zdravlja bilja BiH donijela je i Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu. Njime se propisuju postupci tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakovanje; uslovi koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica koja primjenjuju postupke tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakovanje i postupak njihove registracije; stručni, prostorni i tehnički uslovi koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje službene provjere i potvrđivanje ispunjavanja uslova za tretiranje i/ili označavanje drvenog materijala za pakovanje; fitosanitarni pregled i inspekcijski nadzor.

Dozvoljava se toplinski tretman i tretman metil bromidom i odnosi se na materijale čija je debljina veća od 15mm. Ovim pravilnikom se također propisuje izgled službene oznake kojom materijal mora biti označen prije upotrebe. Uprava također vodi evidenciju proizvođača u BiH koji se bave tretiranjem drvenih materijala.

Kontakt


Uprava za zaštitu zdravlja bilja Bosne i Hercegovine
Radićeva 871000 Sarajevo
Tel/Fax: +387(0)33/212-387
E-mail: upravabihzzb@bih.net.ba

Za dodatne informacije za gore opisane procedure pored Uprave, potrebno je obratiti se entitetskim ministarstvima poljoprivrede i odjeljenju Brčko Distrikta kao i entitetskim inspeckcijskim upravama.