Trade regime

In this part of Cefta Web Portal, you may find the trade regime system, in each Cefta Economy. Trade Regime includes: 1.A general trade status of each Economy, focused on the main trade agreements agreed by each Economy; 2.A short list of prohibited goods on import and export; 3.A general description of customs duties and other import taxes rates; 4.A List of quotas on import and export for each Economy. If you want to know more about each Economy trade regime systems please refer to the trade regime part of that Economy.
Статус у СТО

Република Србија је у процесу приступања Светској трговинској организацији (СТО) и већина прописа националног законодавства је хармонизована са правилима и принципима СТО.

Законски оквир

Спољнотрговински режим регулисан је Законом о спољнотрговинском пословању који је усклађен са правилима и принципима СТО и законодавством Европске уније (ЕУ).

Спољна трговина је слободна и може се изузетно ограничити у складу са одредбама Закона о спољнотрговинском пословању, односно правилима и принципима СТО. Сходно томе, Влада Републике Србије, на предлог Министарства трговине, туризма и телекомуникација, односно другог надлежног органа, може да уведе мере које утичу на спољнотрговински промет робом само у циљу заштите јавног морала, живота и здравља људи, животиња или биљака, уметничког, историјског и археолошког блага, необновљивих природних богатстава, заштите безбедности и других циљева у складу са правилима СТО.

Ако се таквом мером предвиђа прибављање исправе која је услов за увоз, извоз или транзит робе, списак такве робе се објављује у Службеном гласнику Републике Србије. У Одлуци о одређивању робе за чији је увоз, извоз односно транзит прописано прибављање одређених исправа садржани су спискови роба које подлежу овим мерама (дозволе, одобрења), према органима надлежним за издавање исправа.
Foreign trade regime is governed by the Law on Foreign Trade Transactions, which is harmonized with the WTO rules and principles and the European Union (EU) legislation.
 
Foreign trade is free and may be restricted only in exceptional cases, in accordance with the provisions of the Law on Foreign Trade Transactions and WTO rules and principles. Accordingly, upon the proposal of the Ministry of Economy and Regional Development or other competent authority, the Government of Serbia may introduce measures affecting foreign trade in goods only for the purposes of protection of public morals, human, animal or plant life and health, artistic, historic and archaeological treasures, non-renewable natural resources, security protection, and other objectives in line with the WTO rules.
 
If such measures provide for issuance of a specific document as a condition for import, export or transit of goods, the list of such goods is published in the Official Gazette of the Republic of Serbia. The Decision on Determining Goods Subject to Issuance of Specific Documents on Importation, Exportation and Transit provides lists of goods subject to such measures (licences, approvals), according to the authorities competent for issuing documents.

Институције

За више информација о надлежним институцијама, погледати део: дозволе.

Извоз и увоз

У Републици Србији постоји ограничен број забрана које се односе на увоз и извоз: одређених врста опасног отпада (само увоз), прописаних хемикалија, одређених супстанци које оштећују озонски омотач, појединих заштићених дивљих биљних и животињских врста, поједине робе из разлога заштите здравља животиња и биљака.

За више информација о дозволама и одобрењима за увоз, извоз и транзит робе, погледати део: дозволе.

Ниво царина који се примењује на увоз робе у Србију прописан је Законом о Царинској тарифи. Преференцијална трговина примењује се са ЕУ, потписницама ЦЕФТА 2006, земљама ЕФТА (Швајцарском, Лихтенштајном, Норвешком и Исландом), Белорусијом, Русијом, Турском и Казахстаном.

За одређене пољопривредне производе наплаћује се додатна царина у прописаном периоду (сезонска царина), у складу са Одлуком о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа. Поред тога, при увозу одређених пољопривредних и прехрамбених производа плаћа се посебна дажбина по јединици мере, а списак ових производа и износи дажбина дати су у Одлуци о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и износу посебне дажбине.
 
Увоз робе и услуга подлеже плаћању пореза на додату вредност (ПДВ) и акциза (ако је у питању акцизна роба), у складу са Законом о ПДВ и Законом о акцизама. Основица ПДВ код увоза робе је вредност увезене робе утврђена по царинским прописима и увећана за износ акциза, царина и других увозних дажбина, као и за износ споредних трошкова насталих до првог одредишта робе у Србији. Општа стопа ПДВ износи 18%, док се одређени производи прописани Законом о ПДВ опорезују посебном стопом од 8%.  

Контакт

Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије:

Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд, Србија

Тел: +381 11 3113 432, факс: +381 11 3114 650

вебсајт: http://www.mtt.gov.rs/  

 

Сектор за спољнотрговинску политику, мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу

Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија

Тел: +381 11 2642 114, +381 11 363 1152