Public Procurement

E-mail In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important information about public procurement in each CEFTA Economy. The information about public procurement includes but is not limited to: 1.Legal framework of the public procurement system in each Economy; 2.The procedures that need to be followed for awarding public procurement contracts; 3.The documents that have to be submitted in response to tender invitation; 4.Time allowed for the preparation and submission of offers; 5.Links and resources where you can access information on tenders as well as the public procurement processes. For more information or advice on applying for public contracts in each CEFTA Economy please refer to the public procurement part of that Economy.
I. Achizitiile Publice

Achizițiile publice in Republica Moldova sunt reglementate de Agenţia Achiziţii Publice este organul de specialitate în subordinea Ministerului Finanţelor, care asigură implementarea politicii statului în domeniul achiziţiilor publice.

Agenţia a fost creată la data de 31 decembrie 1997, în conformitate cu Hotarîrea Guvernului nr. 1217 din 31 decembrie 1997 cu privire la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.

Efectivul - limită al Agentţei Achiziţii Publice, stabilit prin Hotărîrea Guvernului  Nr. 747 din  24.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structura şi efectivul - limită ale Agentţei Achiziţii Publice, este de 30 persoane, inclusiv personalul de deservire tehnică. Structura managerială  este formată din Directorul general şi Vicedirectorul general,  structura de execuţie este formată din persoane cu funcţii de răspundere care deţin grade de funcţionari publici şi personal auxiliar.

Misiunea Agenţiei Achiziţii Publice constă în reglementarea, supravegherea, controlul şi coordonarea  interramurală în domeniul achiziţiilor publice.

Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii:

1) elaborează şi pune în aplicare documentaţia standard privind procedurile de achiziții publice;
2) acorda autoritaților contractante ajutor metodologic si consultații în domeniul achizițiilor publice;
3) asigură instruirea personalului din autoritațile contractante implicat în organizarea, desfasurarea procedurilor de achiziții publice, precum si a reprezentanților operatorilor economici;
4) editeaza “Buletinul Achizițiilor Publice” inclusiv în varianta electronică;
5) întreține în rețeaua globală Internet pagina-web www.tender.gov.md;
6) gestioneaza Registrul de stat automatizat al achizitiilor publice;
7) examinează si înregistrează documentele de licitație înaintate de autoritațile contractante;
8) examineaza dările de seama privind procedurile de achiziții publice;
9) examinează si înregistrează contractele de achiziții publice încheiate în urma procedurilor de achiziție, cu excepția celor încheiate în urma procedurii prin cerere a ofertelor de prețuri;
10) examineaza si solutioneaza litigiile dintre participantii la procedurile de achiziții publice;
11) întocmeste, actualizeaza si menține lista operatorilor economici calificați si lista de interdicție a operatorilor economici;
12) coordonează activitațile de utilizare a asistenței tehnice străine în domeniul achizițiilor publice;
13) exercita alte atribuții stabilite de legislație.   

II. Procedurile de achiziţii publice în Republica Moldova sunt reglementate in capitolul 4 a Legii Republicii Moldova privind achiziţiile publice Nr. 96 aprobată la 13.04.2007.

III. Modele de documente de licitație

Model scrisoare-solicitare de anuntare a procedurii de achizitie
Model scrisoare-solicitare de anuntare a Licitatiei deschise
Model scrisoare-solicitare de anuntare a concursului prin Cerere a Ofertelor de Prețuri

Modele de documente de licitație pentru achiziția bunurilor
Model de documente licitatie-bunuri
Model de documente licitatie-carbune
Model de documente licitatie-petrol
Model de documente licitatie-auto
Model de documente licitatie-tehnica de calcul
Model de documente licitatie-produse alimentare
Model de documente licitatie-medicamente

Modele de documente de licitație pentru achiziția serviciilor
Model de documente licitatie-servicii
Documentatia standard achizitii publice de servicii de proiectare a lucrarilor

Modele de documente de licitație pentru achizitia lucrarilor
Documentatia standard licitatie-lucrari
Contract de antrepriza
Dare de Seama
Proces verbal

Modele de documente pentru achiziția dintr-o Singura Sursa
Contract-bunuri si servicii
Contract-lucrari
Proces verbal al grupului de lucru
Dare de Seama

IV. Termeni Limită

Termenele de depunere şi primire a cererilor de participare şi a ofertelor  sunt stipulate in  Articolul 26 a legii Legii Republicii Moldova privind achiziţiile publice Nr. 96 aprobată la 13.04.2007

1. Termenele de depunere şi primire a cererilor de participare şi a ofertelor
Termenul-limită de depunere şi primire a cererilor de participare şi a ofertelor va fi  suficient pentru a le permite operatorilor economici, atît din ţară cît şi din străinătate, să se pregătească şi să prezinte oferte înaintea închiderii procedurilor de licitaţie.
2. La stabilirea termenului-limită, autorităţile contractante vor lua în considerare complexitatea achiziţiilor preconizate, aria de subcontractare anticipată şi timpul obişnuit pentru transmiterea ofertelor prin poştă din ţară şi din străinătate.
3. Autoritatea contractantă este responsabilă de stabilirea termenului de depunere şi primire a cererilor de participare şi a ofertelor.
4. În cazul licitaţiilor deschise şi limitate, termenul de depunere şi primire a cererilor de participare şi a ofertelor va fi de cel puţin 15 zile calendaristice din data publicării anunţului de participare, iar în cazul achiziţiilor publice menţionate la art.2 alin.(3) - de cel puţin 40 de zile calendaristice. În cazul contractelor repetate şi în caz de urgenţă, argumentată de autoritatea contractantă, termenul de prezentare a ofertelor poate fi redus la cel puţin 10 zile calendaristice.
5. În cazul procedurilor prin cererea ofertelor de preţuri, termenul de prezentare şi primire a ofertelor va fi de cel puţin 3 zile calendaristice pentru bunuri şi de 10 zile calendaristice pentru lucrări şi servicii de la data transmiterii invitaţiei de participare. În cazul achiziţiilor secundare, contractelor repetate, precum şi în caz de urgenţă, argumentată de autoritatea contractantă, termenul de prezentare a ofertelor poate fi redus la cel puţin 2 zile calendaristice pentru bunuri şi 5 zile calendaristice pentru lucrări şi servicii.

V. Linkuri Utile

Toate informaţiile relevante Agenţiei Achiziţii Publice precum şi a informaţiei despre derularea legala a achiziţiilor publice se poate gasi pe site-ul: http://www.tender.gov.md/ro/